Όραμα της ΑΛΦΑΩΜΕΓΑ είναι να δημιουργήσει τον ασφαλέστερο, πλέον ευέλικτο και υψηλότερο ποιοτικά, οργανισμό της χώρας στο πεδίο Αποθήκευσης ,  Διανομής και υποστηρικτικών υπηρεσιών

σε φαρμακευτικά και γενικά προϊόντα υγείας.

Αποστολή της εταιρείας είναι η παροχή του πλέον υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους ασθενείς και πελάτες της με το μεγαλύτερη δυνατή επιχειρηματική αποτελεσματικότητα.

Για την επιτυχία του σκοπού της η εταιρεία έχει εφαρμόσει ένα Σύστημα Ποιότητάς το οποίο βασίζεται στους ακόλουθους άξονες:

 • Πλήρης συμμόρφωση με την νομοθεσία και τις ισχύουσες Ορθές Πρακτικές Παραγωγής και Διανομής.
 • Κάλυψη και υπέρβαση των απαιτήσεων των πελατών της.
 • Χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας.
 • Εφαρμογή της φιλοσοφίας «Συνεχής Βελτίωση».
 • Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού.

Το Σύστημα Ποιότητας εφαρμόζεται αυστηρά. Η συμφωνία του με τα ισχύοντα πρότυπα:

 • - cGDPs
 • ISO 9001: 2015 & ISO 13485:2016 for Pharmaceuticals and Medical Devices
 • HACCP for Food Supplements
 • Decision 1348 for Medical Devices
 • ISO 27001:2013
 • ISO 14001:2015 & ISO 14064-1:2018

ελέγχεται και αξιολογείται σε συνεχή βάση.

Η Διοίκηση δεσμεύεται να παρέχει τους απαραίτητους πόρους (ανθρωπίνους, τεχνολογικούς κλπ.) ώστε να υποστηρίζεται η εφαρμογή του συστήματος Ποιότητας.

Το Σύστημα περιλαμβάνει μετρήσεις δεικτών ποιότητάς για την συνεχή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς και της ικανοποίησης όλων των πελατών, των αρχών και των ασθενών.

Το τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας έχει την ευθύνη εφαρμογής και συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης του Συστήματος μέσα από τον κύκλο:

 

Το προσωπικό υποχρεούται στην πιστή εφαρμογή όλων των διαδικασιών και οδηγιών εργασίας. Όλες οι ενέργειες στοχεύουν στην υλοποίηση του οράματος για την υψηλότερη δυνατή παροχή υπηρεσιών.

 

 

                                                                                                                                                                                                                 General Manager

                                                                                                                                                                                                                   Ι. Κασσελούρης

                                                                                                                                                                                                             11 Σεπτεμβρίου 2023

ETPA

Home